Nul belastingtarief voor fotovoltaïsche energie

De jaarlijkse belastingwet 2022 bevat belastingwijzigingen voor de fotovoltaïsche sector (nultarief voor fotovoltaïsche energie). Dit omvat een nieuw geïntroduceerd belastingtarief voor fotovoltaïsche energie van 0% voor de belasting op de toegevoegde waarde (‘BTW’), die onder bepaalde voorwaarden wordt toegepast, bijvoorbeeld op de aankoop van fotovoltaïsche systemen of de benodigde onderdelen. De verordening is niet beperkt in de tijd.

 

Op wie is het nultarief voor fotovoltaïsche energie van toepassing?

 • Aangezien dit een Duitse belastingwet is, moeten het factuur- en afleveradres en de locatie van het systeem zich in Duitsland bevinden.
 • Het fotovoltaïsche belastingtarief van 0% is alleen van toepassing op de exploitant van het fotovoltaïsche systeem.
 • Commerciële dealers, installateurs en wederverkopers ontvangen een factuur met 19% btw en kunnen deze zoals gewoonlijk als voorbelasting terugbetaald krijgen.
 • Het geïnstalleerde nominale vermogen van het PV-systeem is of wordt minder dan 30 kWp volgens MaStR.

 

Voor welke producten geldt het nultarief voor fotovoltaïsche energie?

In wezen komt de formulering in de btw-wet op het volgende neer:

de levering van zonnemodules […], inclusief de componenten die essentieel zijn voor de werking van een fotovoltaïsch systeem en de opslagunits die worden gebruikt om de door zonnemodules opgewekte elektriciteit op te slaan […]”. (UStG 2022)

Financieel beheer is een van de belangrijkste onderdelen :

 • Omvormer
 • Dakbeugel
 • Energiebeheersysteem
 • Zonnekabel
 • Wielandcontactdoos (voedingscontactdoos)
 • Ontvanger voor radiorimpulsregeling
 • Back-up box en
 • Apparatuur voor de noodstroomvoorziening

 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het nultarief voor fotovoltaïsche energie?

De locatie van het systeem is op of nabij privéwoningen, flats en openbare en andere gebouwen die gebruikt worden voor activiteiten die het algemeen belang dienen.

 

Hoe ziet het bestelproces eruit?

Bestelling => Activeer selectievakje bij afrekenen => Profiteer van het nultarief voor fotovoltaïsche energie.

De betreffende componenten worden weergegeven met het belastingtarief “exclusief 19%” in de AceFlex Shop. Je kunt dit herkennen aan “excl. 19%”. Het btw-bedrag wordt dan weergegeven in het winkelmandje en bij het afrekenen. Als je het selectievakje “BTW-vrijstellingseisen” aanvinkt in de laatste stap bij het afrekenen, wordt er geen BTW in rekening gebracht (met uitzondering van campereenheden).

Simpel gezegd:

 • Plaats de gewenste artikelen in het winkelmandje
 • Vink bij het afrekenen het vakje “Voorwaarden voor btw-vrijstelling” aan.
 • Je winkelmandje wordt opnieuw geladen en de belasting wordt verlaagd naar 0% voor alle in aanmerking komende artikelen.

 

BELANGRIJKE OPMERKING BIJ HET BETALEN MET PAYPAL OF GOOGLE PAY:

De btw wordt opnieuw weergegeven in het winkelmandje van PayPal of Google Pay. Dit is een technische fout waar we geen controle over hebben. Als je het vakje hebt aangevinkt en er geen btw wordt weergegeven in onze winkelwagen, dan wordt er geen btw in rekening gebracht door PayPal of Google Pay. Zelfs als dit wordt weergegeven in het winkelmandje met PayPal of Google Pay. Je maakt dan alleen het nettobedrag over. Helaas hebben we hier geen invloed op, dit is een technische fout van PayPal en Google Pay.

 

Daarnaast:

Vul voor of na het afronden van uw bestelling het
Formulier_MVAT_Vrijstelling_AceFlex_GmbH
formulier in.

Stuur ons het ingevulde formulier per e-mail naar info@aceflex.de of stuur ons het formulier per post.

Adres van het bedrijf: AceFlex GmbH, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst.

 

Uittreksel uit de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (UStG) § 12 Belastingtarieven

(3) De belasting wordt verlaagd tot 0 procent voor de volgende transacties:

1. de levering van zonnemodules aan de exploitant van een fotovoltaïsch systeem, inclusief de onderdelen die essentieel zijn voor de werking van een fotovoltaïsch systeem en de opslageenheden die worden gebruikt om de door zonnemodules opgewekte elektriciteit op te slaan, als het fotovoltaïsche systeem wordt geïnstalleerd op of bij particuliere woningen, appartementen en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang. Aan de eisen van zin 1 wordt geacht te zijn voldaan als het geïnstalleerde brutovermogen van het fotovoltaïsche systeem niet meer bedraagt of zal bedragen dan 30 kilowatt (piek) volgens het marktregister;

2. de intracommunautaire verwerving van de in punt 1 bedoelde goederen die aan de voorwaarden van punt 1 voldoen;

3. de invoer van de in punt 1 gespecificeerde producten die aan de eisen van punt 1 voldoen;

4. de installatie van fotovoltaïsche systemen en de opslagsystemen die worden gebruikt om de door zonnemodules opgewekte elektriciteit op te slaan, indien de levering van de geïnstalleerde onderdelen voldoet aan de eisen van punt 1.

Bron: https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__12.html

 

FAQ Federaal Ministerie van Financiën “BTW-maatregelen ter bevordering van de uitbreiding van fotovoltaïsche systemen”.

Status: 23/06/2023

Wat is het verschil tussen btw en omzetbelasting?

Beide termen betekenen hetzelfde. De term btw wordt vaak in de omgangstaal gebruikt omdat hij verwijst naar de belasting op de gecreëerde toegevoegde waarde. De term komt ook voor op sommige facturen of ontvangstbewijzen. De correcte technische term in de belastingwetgeving is echter btw, omdat de omzet van goederen en diensten wordt belast.

 

Welke btw-vermindering bevat de jaarlijkse belastingwet 2022 voor fotovoltaïsche systemen?

§ 12 (3) UStG bepaalt dat vanaf 1 januari 2023 geen btw meer wordt geheven op de levering van fotovoltaïsche systemen als deze op of bij een woongebouw worden geïnstalleerd (nultarief). De verordening is van toepassing op alle essentiële onderdelen van een fotovoltaïsch systeem, zoals fotovoltaïsche modules, omvormers of batterijopslagsystemen. Hetzelfde geldt voor fotovoltaïsche systemen die geïnstalleerd worden op openbare en andere gebouwen die gebruikt worden voor activiteiten die het algemeen belang dienen( bv. clubhuizen).

 

Is er in de toekomst btw verschuldigd over de werking van een fotovoltaïsch systeem?

In de regel zal er in de toekomst geen btw meer worden geheven op elektriciteit die aan het net wordt geleverd. De enige uitzondering is als de exploitant van het fotovoltaïsche systeem afziet van de toepassing van de zogenaamde kleine bedrijvenregeling (§ 19 UStG).

 

Wanneer is de verordening van toepassing?

Het nultarief is van toepassing vanaf 1 januari 2023. Als het fotovoltaïsche systeem alleen wordt gekocht zonder dat de verkoper het fotovoltaïsche systeem ook moet installeren, hangt het af van wanneer het fotovoltaïsche systeem volledig wordt geleverd. Als de verkoper echter ook het fotovoltaïsche systeem moet installeren, is de beslissende factor wanneer het systeem volledig is geïnstalleerd. Bij een uniforme werklevering is het moment van oplevering bepalend, dat regelmatig samenvalt met het moment van ingebruikname.

In het belangrijkste toepassingsgeval van de gestandaardiseerde werklevering van een fotovoltaïsch systeem dat is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet, valt het moment van uitvoering samen met de (reguliere) aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

 

Geldt de verordening ook voor bestaande systemen?

Het nultarief geldt alleen voor fotovoltaïsche systemen die na 1 januari 2023 worden geleverd/geïnstalleerd. Retroactieve toepassing op bestaande installaties is niet mogelijk.

Hoe zit het met gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche systemen (zogenaamde in-daksystemen) en dakgeïntegreerde fotovoltaïsche systemen (zonne-elementen die fungeren als dakpannen en tegelijkertijd elektriciteit kunnen opwekken als zonnemodules, zogenaamde zonnedakpannen)?

De regels voor het nultarief gelden zowel voor fotovoltaïsche systemen die op het dak zijn geïntegreerd als voor fotovoltaïsche systemen die in het gebouw zijn geïntegreerd.

Wanneer een in het gebouw geïntegreerd fotovoltaïsch systeem wordt geleverd als onderdeel van een dakrenovatie, zijn alleen de kosten die specifiek kunnen worden toegewezen aan het in het gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche systeem (specifieke kosten van het fotovoltaïsche systeem) onderworpen aan het nultarief. Kosten voor dakconstructies in het algemeen vallen niet onder het nultarief.

Hoe zit het met langere levertijden? Wat betekent de belastingvermindering als ik het fotovoltaïsche systeem al heb besteld, maar nog niet heb ontvangen?

De beslissende datum is de datum waarop het fotovoltaïsche systeem is geleverd of geïnstalleerd (zie vraag 4). Als deze datum na 31 december 2022 valt, is er geen btw verschuldigd. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat er een lagere aankoopprijs moet worden betaald. Dit hangt af van het contract en de afspraken met de verkoper in het individuele geval.

 

Wat gebeurt er als ik mijn bestaande systeem uitbreid?

Als de uitbreiding (bv. levering/installatie van een batterijopslagsysteem of andere essentiële componenten als aanvulling op een oud systeem) plaatsvindt na 1 januari 2023, is er geen btw verschuldigd op de aankoop van de componenten, inclusief installatie.

 

Moet de exploitant van een PV-systeem zich nog steeds registreren bij het belastingkantoor?

Door elektriciteit aan het net te leveren is de exploitant van het PV-systeem een ondernemer in de zin van de UStG. Als zodanig moet hij zich – net als alle andere ondernemers – voor belastingdoeleinden laten registreren bij de belastingdienst.

Om redenen van vermindering van bureaucratie en administratieve efficiëntie kan echter worden afgezien van de belastingaangifte van het begin van winstgevende activiteiten overeenkomstig § 138 (1) AO en de indiening van de vragenlijst voor de belastingregistratie overeenkomstig § 138 (1b) AO bij het bevoegde belastingkantoor indien de exploitanten van fotovoltaïsche installaties handelaren zijn in de zin van § 15 EStG, waarvan de activiteiten beperkt zijn tot de exploitatie van fotovoltaïsche installaties in de zin van § 3 (72) EStG, de activiteiten uitsluitend beperkt zijn tot de exploitatie van een fotovoltaïsch systeem in de zin van § 12 (3) (1) zin 1 UStG en de regeling voor kleine ondernemingen volgens § 19 UStG van toepassing is.

 

Zie ook de BMF-circulaire over de fiscale behandeling van exploitanten van bepaalde kleine fotovoltaïsche systemen.

 

Geldt het nultarief ook voor de verhuur van apparatuur en voor leasing- en huurkoopovereenkomsten?

De verhuur van PV-systemen vormt geen levering van PV-systemen en is daarom onderworpen aan het normale belastingtarief.

Lease- of huurkoopovereenkomsten kunnen daarentegen worden geclassificeerd als een levering of een andere dienst onder de btw-wetgeving, afhankelijk van hun specifieke structuur. Het nultarief kan alleen worden toegepast op leveringen. In alle andere gevallen is het standaard belastingtarief van toepassing.

De contractuele overeenkomsten tussen de contracterende partijen zijn doorslaggevend voor de afbakening. Er moet rekening worden gehouden met de looptijd, betalingsvoorwaarden en mogelijke combinaties met andere service-elementen enz.

Dienovereenkomstig wordt een levering geacht te hebben plaatsgevonden als bijvoorbeeld een automatische eigendomsoverdracht aan het einde van de contracttermijn contractueel is overeengekomen. Indien het contract de lessor of lessee een optie toekent met betrekking tot de eigendomsoverdracht, moet ook de levering worden verondersteld indien, op basis van de objectief beoordeelde omstandigheden van het individuele geval, geen andere beslissing economisch zinvol is dan de overdracht of verwerving van de eigendom van het geleasede actief aan het einde van de contracttermijn.

 

Kan ik nog btw terugkrijgen van de belastingdienst als ik een fotovoltaïsch systeem koop?

Vanwege de invoering van het nultarief zal de btw vanaf 1 januari 2023 niet meer op facturen worden vermeld (belastingtarief 0 procent). Bijgevolg zal het in de toekomst niet langer mogelijk of noodzakelijk zijn om btw terug te krijgen van het belastingkantoor (voorbelasting). Dit betekent dat niet langer hoeft te worden afgeweken van de regeling voor kleine ondernemingen (§ 19 UStG) om financiële nadelen te voorkomen.

De aftrek van voorbelasting is nog steeds mogelijk voor fotovoltaïsche systemen die vóór 1 januari 2023 zijn geleverd/geïnstalleerd.

 

Vallen fotovoltaïsche systemen met een outputwaarde van meer dan 30 kW (piek) ook onder het nultarief?

Ja. Fotovoltaïsche systemen op of nabij woongebouwen genieten altijd de voorkeur. Fotovoltaïsche systemen met een vermogen van meer dan 30 kW (piek) genieten daarom ook de voorkeur, bijvoorbeeld op grotere flatgebouwen.

 

Is er btw verschuldigd op de aankoop van balkoncentrales?

Netgekoppelde systemen en niet-netgekoppelde stationaire systemen (zogenaamde stand-alone systemen) vallen onder het nultarief. Omwille van de vereenvoudiging kan worden aangenomen dat zonnepanelen met een vermogen van 300 watt en meer worden gebruikt voor netgekoppelde systemen of stationaire stand-alone systemen. Hieronder vallen ook zogenaamde balkoncentrales met een vermogen van 300 watt en meer, d.w.z. zonnepanelen die op het balkon worden geïnstalleerd en meestal worden aangesloten op een stopcontact. Mobiele zonnepanelen (bijvoorbeeld voor kampeerdoeleinden) met een vermogen van minder dan 300 watt vallen niet onder de regeling.

Geldt het nultarief ook voor batterijopslag, energiebeheersystemen of bijvoorbeeld omvormers en de noodzakelijke upgrading van de meterkast?

Ja, de regeling heeft betrekking op de levering of installatie van batterijopslagsystemen en alle onderdelen die essentieel zijn voor de werking van het fotovoltaïsche systeem. Dit omvat ook de noodzakelijke vernieuwing of uitbreiding van de meterkast en de levering en installatie van een energiebeheersysteem.

Opslagsystemen voor batterijen vallen onder het nultarief als de opslagsystemen voor batterijen bedoeld zijn om elektriciteit op te slaan van bevoorrechte zonnemodules in de specifieke toepassing. Dit kan worden aangenomen als het opslagsysteem een bruikbare capaciteit van minstens 5 kWh heeft. Als het (mobiele) opslagsysteem niet aan deze eis voldoet, valt het onder het nultarief als in individuele gevallen kan worden aangetoond dat het uitsluitend wordt gebruikt voor de opslag van elektriciteit uit gesubsidieerde zonnepanelen.

Zal er in de toekomst btw worden geheven op de reparatie van fotovoltaïsche systemen?

De vervanging en installatie van defecte onderdelen van een fotovoltaïsch systeem wordt ook bevorderd. Pure reparaties zonder gelijktijdige levering van reserveonderdelen worden daarentegen niet geprefereerd.

 

Hoe zit het met garantie- of onderhoudscontracten?

Garantie- en onderhoudscontracten zijn nog steeds onderworpen aan 19 procent btw.

 

Moet er belasting worden betaald op de elektriciteit die particulier wordt verbruikt door fotovoltaïsche systemen?

In het verleden rekenden exploitanten hun fotovoltaïsche systemen meestal toe aan het bedrijf om de volledige voorbelasting te kunnen aftrekken. Als gevolg daarvan moest de particulier verbruikte elektriciteit worden belast als een zogenaamde vrije overdracht van waarde. In principe blijft dit ook gelden voor fotovoltaïsche systemen die vóór 1 januari 2023 werden verworven en zich nog in het bedrijf bevinden. Zie echter vraag 18 over de mogelijke verwijdering van een fotovoltaïsch systeem uit het bedrijf.

In het geval van fotovoltaïsche systemen die tegen een nultarief zijn verworven, wordt echter niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor een vrije overdracht van waarde. Daarom hoeft de privé verbruikte elektriciteit in deze gevallen niet belast te worden, zelfs als het fotovoltaïsche systeem aan het bedrijf is toegewezen.

 

Kan een fotovoltaïsch systeem uit het bedrijf worden verwijderd?

Een actief moet uit het bedrijf worden verwijderd als het in de toekomst niet meer voor de doeleinden van het bedrijf wordt gebruikt. Dit geldt voor fotovoltaïsche systemen als wordt verwacht dat meer dan 90 procent van de opgewekte elektriciteit in de toekomst voor privédoeleinden zal worden gebruikt. Omwille van de vereenvoudiging moet dit vooral worden aangenomen als een deel van de elektriciteit die wordt opgewekt door het fotovoltaïsche systeem wordt opgeslagen in bijvoorbeeld een batterij. Hetzelfde geldt als de opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om een particulier elektrisch voertuig op te laden, om een warmtepomp in een particulier huishouden te laten werken of voor de niet-commerciële activiteiten van een publiekrechtelijke rechtspersoon.

De verwijdering van een fotovoltaïsch systeem uit het bedrijf is onderworpen aan het nultarief als het systeem voldoet aan de relevante vereisten (zie ook vraag 2).

Het verwijderen van een fotovoltaïsch systeem dat onder de bovengenoemde vereenvoudigingsregel valt, is een optie voor de exploitant. De uitoefening van dit keuzerecht moet door hem worden gedocumenteerd.

 

Is aftrek van voorbelasting nog steeds mogelijk na verwijdering van een fotovoltaïsch systeem?

Nadat het fotovoltaïsche systeem is verwijderd, is aftrek van voorbelasting op leveringen of andere diensten voor het fotovoltaïsche systeem (bijv. reparaties) alleen mogelijk naar rato. De beslissende factor is het werkelijke aandeel van het zakelijke gebruik op dat moment dat bepalend is voor de aftrek van voorbelasting. Het aandeel van het zakelijke gebruik dat wordt verondersteld voor de onttrekking is dan niet langer doorslaggevend. Voorbelasting die direct toerekenbaar is aan bedrijfsactiviteiten (bijv. kosten voor belastingadvies voor het opstellen van btw-aangiften) is volledig aftrekbaar.
Als een ondernemer de regels voor kleine bedrijven toepast, is aftrek van voorbelasting uitgesloten.

 

Is het nultarief voor de levering, intracommunautaire verwerving, invoer en installatie van bepaalde fotovoltaïsche systemen, hun toebehoren en opslagsystemen beperkt in de tijd?

Nee, de verordening is niet beperkt in de tijd.

 

Bron: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foerderung-photovoltaikanlagen.html

 

Meer informatie

Gedetailleerde informatie is te vinden in artikel 12.18 van het btw-toepassingsbesluit.

AceFlex GmbH hat 4,78 von 5 Sternen 1466 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage