GTC

Algemene voorwaarden voor de online shop

www.aceflex.de

 • Algemene en zakelijke relaties
 1. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen de verkoper en zijn klanten (hierna te noemen “koper”) die tot stand komen in het kader van de online shop “www.aceflex.de” van AceFlex GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren de heer Tom Tischer-Robbers en de heer Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, Duitsland (hierna te noemen “verkoper”).
 2. Er worden contracten gesloten met zowel consumenten als ondernemers.
 3. Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Volgens § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is een ondernemer een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een maatschap met rechtsbevoegdheid is een maatschap die het vermogen heeft om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

Sluiting van het contract

 1. Alle producten, artikelen en diensten die in de online shop van de verkoper te koop zijn, vormen geen bindend aanbod van de verkoper in juridische zin, maar zijn op hun beurt een uitnodiging aan de koper om een aanbod te doen.
 2. Nadat de koper de bestelling heeft verzonden, ontvangt hij/zij onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling, maar dit houdt nog geen aanvaarding in van het aanbod in juridische zin, waardoor de overeenkomst tot stand komt. Het contract wordt afgesloten door een aparte orderbevestiging van de verkoper.
 3. Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud en alleen geldig zolang de voorraad strekt.
  Technische en prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Tegen de achtergrond van exploderende grondstofkosten en toenemende knelpunten in de leveringslogistiek zijn prijsverhogingen en uitstel op korte termijn momenteel aan de orde van de dag. We wijzen er daarom uitdrukkelijk op dat we leveringsdata alleen kunnen bevestigen onder voorbehoud van daadwerkelijke beschikbaarheid en dat je aankoopprijzen afhankelijk zijn van prijsstabiliteit op de gewenste leveringsdatum. Onze offertes en orderbevestigingen zijn onderhevig aan wijzigingen tot aan de levering, op voorwaarde dat we worden beïnvloed door prijsontwikkelingen en vertragingen in de levering waarop we geen invloed hebben.

Prijzen, omzetbelasting, betaling

 1. Alle vermelde prijzen zijn totaalprijzen incl. wettelijke btw plus eventuele verzendkosten afhankelijk van het soort levering (zie § 4) plus eventuele verzendkosten en verpakkingskosten.
 2. De verkoper biedt de volgende betalingsmethoden aan: Bankoverschrijving (vooruitbetaling), PayPal (creditcard), Klarna en Stripe. De verkoper stuurt de klant een factuur voor de bestelde goederen, die bij de levering van de goederen wordt gevoegd of per brief naar de klant wordt gestuurd.
 3. VRIJSTELLING VAN UST 2023 § 12 PARA. 3 USTG VOOR PV

Alle essentiële onderdelen voor opwekking en opslag zijn vrijgesteld.

De btw-vrijstelling
Uittreksel uit de wet op de belasting over de toegevoegde waarde – volgens §12 lid 3 UstG
“De belasting wordt verlaagd naar 0 procent voor de volgende transacties:
1. de levering van zonnemodules aan de exploitant van een fotovoltaïsch systeem, inclusief de voor de werking benodigde apparatuur
van een fotovoltaïsch systeem en het opslagsysteem, die dienen om de energie op te slaan die wordt gegenereerd door zonnepanelen.
opgewekte elektriciteit als het fotovoltaïsche systeem op of in de buurt van privéwoningen wordt geïnstalleerd,
woningen en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten ten behoeve van het algemeen belang.
is geïnstalleerd. Aan de eisen van zin 1 wordt geacht te zijn voldaan als het geïnstalleerde brutovermogen van de
fotovoltaïsch systeem niet meer is of zal zijn dan 30 kilowatt (piek) volgens het marktregister;
2. de intracommunautaire verwerving van de in punt 1 bedoelde goederen die voldoen aan de voorwaarden van de
vervulling nummer 1;
3. de invoer van de in punt 1 gespecificeerde producten die aan de eisen van punt 1 voldoen;
4. de installatie van fotovoltaïsche systemen en de opslagsystemen die worden gebruikt om de energie op te slaan die wordt opgewekt door zonnepanelen.
om elektriciteit op te slaan als de toevoer van de geïnstalleerde onderdelen voldoet aan de eisen van nummer 1.”
Wij, als AceFlex GmbH, willen u erop wijzen dat een BTW-vrije levering van uw bestelling alleen mogelijk is voor
wordt uitgevoerd als de wettelijke randvoorwaarden dit toelaten.
Mochten we na ingebruikname en betaling meer informatie of documenten nodig hebben als onderdeel van de
wettelijke vereisten, brengen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. Als uw bestelling artikelen bevat
die niet vrijgesteld lijken te zijn van BTW onder de nieuwe wetgeving, zullen we
We zullen u hier ook per e-mail over informeren. We behouden ons het recht voor om eventueel verschuldigde btw te vorderen. bedragen indien nodig.
Vorname: ______________________
Factuurnummer: ________________ Achternaam: _____________________
Of offertenummer: _____________ Telefoon: ________________________
Of bestelnummer: _______________ E-mail: _________________________
Hierbij bevestig ik dat ik op de hoogte ben van de vereisten voor btw-vrijstelling en dat ik aan deze vereisten voldoe voor deze bestelling.
bestelling wordt voldaan.
Ik bevestig dat ik aansprakelijk kan worden gesteld voor opzettelijke of nalatige onjuiste voorstelling van zaken en voor een
eventuele nabetaling van btw als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt aan AceFlex
GmbH.
Datum en plaats: ___________________ Handtekening van de klant: _____________

Je kunt hier een formulier downloaden en het naar ons e-mailen op info@aceflex.de.
Daar bevestigt u dat uw systeem voldoet aan de andere wettelijke vereisten.
Voer het volgende in als onderwerp: “BTW 2023” en je referentie (klantnummer, ordernummer, enz.)

Leveringen, verzendkosten en risico-overdracht

 1. Levering (levering door een verzendbedrijf) vindt onmiddellijk plaats na ontvangst van betaling of kennisgeving door PayPal.
 2. De leverings- en betalingsvoorwaarden van de verkoper worden gespecificeerd in het bestelformulier. Raadpleeg de respectieve artikelbeschrijving voor de leverdatum.
 3. Op de laatste bestelpagina voordat je je aanbieding verstuurt (“Bestelling met kosten”), krijg je nogmaals een volledig overzicht van de essentiële kenmerken van de goederen, de totale prijs van de goederen en alle bijbehorende onderdelen zoals verzend- en verpakkingskosten.
 4. Als de koper een consument is in de zin van § 13 BGB, wordt het verzendrisico uitsluitend gedragen door de verkoper. Wanneer de koper echter een ondernemer is, gaat het risico over op de koper zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending.
 5. Controleer de staat en het aantal pakketten bij levering. Noteer eventuele schade of tekorten onmiddellijk na levering op de overhandigingsbon van de vervoerder of op de handscanner. Vraag de bestuurder om te tekenen voor de schade. Documenteer alle gevonden defecten met foto’s en stuur ze naar ons op. Wij, AceFlex GmbH, zullen geen kosten dragen die ontstaan als gevolg van een te late melding van gebreken.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden en voorbeeldformulier voor annulering

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten (zie Algemene en zakelijke relaties punt 3 van de AV). Commerciële klanten zijn hiervan uitgesloten.

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn is een maand vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (AceFlex GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren de heer Tom Tischer-Robbers en de heer Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefoonnummer: +49 5407/8986565, e-mailadres: info@aceflex.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van de

annuleringsrecht voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

-Einde van het annuleringsbeleid

Voorbeeld annuleringsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en

terugsturen.

Aan [AceFlex GmbH), vertegenwoordigd door de directeuren de heer Tom Tischer-Robbers en de heer Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefoonnummer: +49 5407/8986565, e-mailadres: info@aceflex.de]:

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van

de volgende goederen (*)/de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
– afspraakje
_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 • 6 Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt het eigendom van de goederen totdat de aankoopprijs volledig is betaald.


 • 7

  Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing op onze goederen.

 • 8 Verdere informatieverplichtingen voor op afstand gesloten overeenkomsten en elektronische handel
 1. Technische stappen voor het afsluiten van het contract/bestelproces

Selecteer de producten die u wilt bestellen door op het symbool voor het winkelmandje te klikken (“Toevoegen aan winkelmandje”). Hierdoor wordt uw selectie in het winkelmandje geplaatst. U kunt deze selectie op elk gewenst moment wijzigen totdat u uw bestelling verzendt door het aantal producten te wijzigen, de selectie te verwijderen door op de knop “Verwijderen” te klikken of het bestelproces te annuleren. Klik op de knop “Afrekenen” om door te gaan naar de volgende stap van de bestelling. Voer vervolgens je klantgegevens in. Uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden. Lees de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden zorgvuldig door. Je kunt alleen doorgaan met de bestelling als je akkoord gaat met de voorwaarden onder annuleringsvoorwaarden (vink het vakje aan). Selecteer in de volgende bestelstap de gewenste betaalmethode. Door te klikken op “Bestellen met kosten” verstuur je je bestelling naar ons. Hierbij doe je een wettelijk bindend aanbod.

 1. Opslag van de contracttekst na afsluiting van het contract en toegankelijkheid voor de
  Klanten.

De contracttekst en je bestelgegevens worden opgeslagen door de verkoper. Zodra je je bestelling hebt afgerond, ontvang je een duidelijke orderbevestiging met alle gegevens van je bestelling. Het is ook mogelijk om de tekst van het contract af te drukken met de afdrukfuncties van de browser. Je bestelgegevens staan ook apart in de e-mail die je hebt ontvangen. Bovendien zal de verkoper de koper op elk gewenst moment op verzoek de contractuele bepalingen per e-mail toesturen.

 1. Mogelijkheid om invoerfouten te corrigeren

Je kunt je invoer op elk moment corrigeren voordat je je bestelling verzendt. Dit kun je doen met de “terugknop” of de “terugpijl” van je internetbrowser. U kunt correcties ook direct op de afzonderlijke aanbiedingspagina’s in de beschikbare invoervelden aanbrengen. Het is ook mogelijk om de producten bij te werken of individuele producten in het virtuele winkelmandje te verwijderen. Al deze correctiemogelijkheden zijn beschikbaar tot en met het indienen van de bindende offerte via de knop “Bestellen met kosten”.

 1. Contracttaal

De contracttaal is uitsluitend Duits.

 1. Gedragscodes

De verkoper heeft zich niet onderworpen aan relevante gedragscodes.

 1. Orderbevestiging

Nadat de klant de aanbieding heeft verzonden, ontvangt hij een bevestigingsmail.

 1. Klachten en garanties

Klachten, in het bijzonder garantieclaims, moeten worden gericht aan de verkoper.

 1. Essentiële kenmerken van de goederen

De belangrijkste kenmerken van de goederen vind je in de artikelbeschrijving. Dit geldt ook voor de geldigheidsduur van aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur.

Verklaring gegevensbescherming

 1. Het verzamelen, opslaan, wijzigen, verzenden, blokkeren, verwijderen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden aan de servicepartners die betrokken zijn bij de afhandeling van het contract, zoals de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaling en het logistieke bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering. Als uw persoonlijke gegevens echter worden doorgegeven aan derden, wordt de reikwijdte van de doorgegeven gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum.
 3. Door het contract af te sluiten, stemt u in met de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. adres) in overeenstemming met de bovengenoemde informatie. U hebt echter de mogelijkheid om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
 4. Volgens de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. We verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de provideridentificatie. Als uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de provider onjuist zijn, zullen deze onmiddellijk worden gecorrigeerd na kennisgeving door u.
 5. Gegevensbescherming wordt gegarandeerd door de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruik is daarom alleen toegestaan als de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens of een wettelijke bepaling dit toestaat of als de betrokkene toestemming geeft.

Alternatieve geschillenbeslechting volgens Art. 14 para. 1 ODR -VO en § 36 VSBG:

De Europese Unie heeft een onlineplatform (“ODR-platform”) opgericht voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, waarmee u contact kunt opnemen. Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Je kunt het platform vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/”.

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Informatieverplichting volgens de batterijwet (BattG)

In verband met de verkoop van batterijen of accu’s of met de levering van apparaten die batterijen of accu’s bevatten, zijn wij volgens de Batterijverordening verplicht om op het volgende te wijzen: Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen terug te sturen. U kunt batterijen na gebruik gratis inleveren bij het verkooppunt of in de directe omgeving (bijvoorbeeld bij gemeentelijke inzamelcentra of in winkels). Batterijen of accu’s die schadelijke stoffen bevatten, worden gelabeld met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak. De chemische naam van de vervuilende stof staat naast het afvalbaksymbool. “Cd” staat voor cadmium, “Pb” voor lood, “Hg” voor kwik, “Li” voor lithium, “Ni” voor nikkel, “Mh” voor metaalhydride en “Zi” voor zink. De borden onder de vuilnisbakken staan voor:
Pb: Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd: Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg: batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid.

Meer gedetailleerde informatie over de Batterijwet kan ook worden verkregen bij het Federale Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid.

Wet betreffende het op de markt brengen, de terugname en de milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

Sinds 13 augustus 2005 zijn fabrikanten verplicht om oude elektrische apparaten die op de markt zijn gebracht gratis terug te nemen. Fabrikanten moeten hun elektrische en elektronische apparatuur die na 23 november 2005 op de markt wordt gebracht, voorzien van een symbool (doorgestreepte vuilnisbak). Als winkelier zijn wij wettelijk verplicht om u te informeren dat dergelijke oude apparaten niet als ongesorteerd huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd, maar apart moeten worden ingezameld en via de lokale inzamel- en retoursystemen moeten worden afgevoerd. In overeenstemming met de “ElektroG” wet van 23 maart 2005, zullen we vanaf 25 november 2005 alleen elektrische en elektronische apparatuur verkopen van fabrikanten die zich dienovereenkomstig hebben geregistreerd bij de relevante autoriteiten en het bewijs kunnen leveren van een insolventiebestendige garantie voor de financiering van de teruggave en verwijdering van hun elektrische apparatuur.

Slotbepaling

Op de contractuele relatie tussen de verkoper en de klant en op de respectieve algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Consumenten die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, kunnen zich ook beroepen op het recht van het land waar zij hun woonplaats hebben, ongeacht de specifieke rechtskeuze.

Alternatieve geschillenbeslechting volgens Art. 14 para. 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. Het algemene arbitragecentrum voor consumenten van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de, is verantwoordelijk.

 

 

 

Algemene voorwaarden voor turnkey fotovoltaïsche systemen

 

Algemene voorwaarden voor de levering en installatie van fotovoltaïsche systemen

 • 1 Toepassingsgebied
 1. Onze Algemene Voorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op de gebruiksklare levering en installatie van een fotovoltaïsch systeem (zonnesysteem) met toebehoren conform het contract dat is afgesloten tussen ons, AceFlex GmbH, en de klant.
 2. AceFlex GmbH levert alle leveringen en diensten in het kader van koopovereenkomsten uitsluitend op basis van deze AV. We erkennen geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze Algemene Voorwaarden, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan. Onze AV zijn ook van toepassing als wij de levering en installatie zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze voorwaarden.
 3. Deze AV zijn van toepassing op zowel consumenten als ondernemers, tenzij een onderscheid wordt gemaakt in de respectievelijke clausule.
 • 2 Montage
 1. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen twee alternatieven voor de gebruiksklare installatie van het systeem dat wordt aangeboden door AceFlex GmbH:

(1) Installatie en bevestiging van een systeem op een geschikt oppervlak en

(2) Installatie van een systeem in de dakstructuur.

 1. De eerste vereiste voor de gebruiksklare installatie van een fotovoltaïsch systeem is de geschiktheid van de structurele eigenschappen van het gebouw in kwestie. De contractpartner van AceFlex GmbH garandeert dat zijn gebouw de vereiste statische eigenschappen heeft. Hij neemt alle nodige maatregelen om een correcte installatie te waarborgen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat het gebouw, met name het dak, vrij is van asbest en vergelijkbare gevaarlijke stoffen.
 2. AceFlex GmbH informeert de klant over het basisgewicht van het volledige systeem. In principe moet rekening worden gehouden met een gemiddeld extra gewicht van 15 kg per vierkante meter bij het installeren van een fotovoltaïsch systeem. AceFlex GmbH zal de klant alle beschikbare informatie verstrekken die nodig is voor de structurele geschiktheid van de berekening en die betrekking heeft op de diensten en leveringen van het onderwerp van de overeenkomst. Als de klant of zijn constructeur van mening is dat de verstrekte informatie niet voldoende is om constructieberekeningen uit te voeren of door de constructeur te laten uitvoeren, moet de klant ons hiervan voor het begin van de installatie in tekstvorm op de hoogte stellen met vermelding van de aanvullende informatie. De verplichting om volledige informatie te verstrekken is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien AceFlex GmbH aanvullende informatie niet of niet tijdig kan verstrekken om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, draagt de klant het hieruit voortvloeiende risico van vertraging of onmogelijkheid van nakoming.
 3. De inspectie en bepaling van het noodzakelijke statische onderzoek van de geschiktheid van het betreffende gebouw maakt geen deel uit van de door AceFlex GmbH te leveren diensten.
 4. AceFlex GmbH is gemachtigd om de diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst, met name de installatie van het systeem, door derden te laten uitvoeren.
 • 3 Aanbod en sluiting van het contract

De bestelling van de klant vormt een bindend aanbod, dat AceFlex GmbH binnen een week kan accepteren door het verzenden of overhandigen van een orderbevestiging. Aanbiedingen vooraf door AceFlex GmbH zijn niet bindend.

Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud en alleen geldig zolang de voorraad strekt.
Technische en prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Tegen de achtergrond van exploderende grondstofkosten en toenemende knelpunten in de leveringslogistiek zijn prijsverhogingen en uitstel op korte termijn momenteel aan de orde van de dag. We wijzen er daarom uitdrukkelijk op dat we leveringsdata alleen kunnen bevestigen onder voorbehoud van daadwerkelijke beschikbaarheid en dat je aankoopprijzen afhankelijk zijn van prijsstabiliteit op de gewenste leveringsdatum. Onze offertes en orderbevestigingen zijn onderhevig aan wijzigingen tot aan de levering, op voorwaarde dat we worden beïnvloed door prijsontwikkelingen en vertragingen in de levering waarop we geen invloed hebben.

 • 4 Betalingsvoorwaarden
 1. De betalingsvoorwaarden uit de aanbieding van AceFlex GmbH zijn bepalend voor de vervaldatum van betalingen. Als de offerte geen betalingsvoorwaarden bevat, is de totale vergoeding verschuldigd volgens het volgende betalingsschema:
 • 20% betaling bij orderbevestiging. Betaling is onmiddellijk verschuldigd, zonder aftrek.
 • 70% betaling wanneer de goederen klaar zijn voor levering. Betaling is onmiddellijk verschuldigd, zonder aftrek.
 • 10% betaling op de dag van ingebruikname. Betaling is onmiddellijk verschuldigd, zonder aftrek.
 1. De betaling van de aankoopprijs moet uitsluitend op de in het contract vermelde rekening worden gestort. Het aftrekken van kortingen is niet toegestaan.
 • 5 Levering en levertijd
 1. De levertijd van het respectieve systeem wordt overeengekomen als onderdeel van het respectieve koopcontract. De aanvang van de door AceFlex GmbH opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de afnemer. Het verweer van niet-nakoming van het contract blijft voorbehouden.
 2. Indien leveringstermijnen door AceFlex GmbH in de overeenkomst zijn gespecificeerd en de basis vormen voor het plaatsen van de bestelling, zullen deze termijnen in geval van stakingen en gevallen van overmacht worden verlengd voor de duur van de vertraging.
 3. Controleer de staat en het aantal pakketten bij levering. Noteer eventuele schade of tekorten
  onmiddellijk bij aflevering op het overdrachtsbewijs van de expediteur of de handscanner. Vraag de bestuurder om te tekenen voor de schade. Documenteer alle gevonden defecten met foto’s en stuur ze naar ons op. Wij, AceFlex GmbH, zullen geen kosten dragen die ontstaan als gevolg van een te late melding van gebreken.
 • 6 Plaats van uitvoering/overdracht van risico
 1. De plaats van uitvoering voor aankoopcontracten zonder installatiediensten is het hoofdkantoor van AceFlex GmbH voor aankoopcontracten met installatiediensten de plaats waar de installatie van het betreffende systeem plaatsvindt.
 2. Als de goederen op verzoek van de klant zonder installatiediensten naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering over op de klant op het moment dat de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.
 3. Indien de koopovereenkomst een montageovereenkomst bevat, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering over op de klant op het moment van overhandiging aan de klant op de losplaats, op voorwaarde dat AceFlex GmbH de goederen zelf vervoert. Anders vindt de risico-overdracht ook in dit geval plaats bij de overdracht aan de vervoerder.
 4. In het geval van een installatieovereenkomst geldt bovendien het volgende: voor zover de installatie een voorwaarde is voor de risico-overgang vanuit technisch oogpunt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering over op de Koper op het moment van de eerste (ook proef-) ingebruikname van het systeem onmiddellijk na de installatie.
 • 7 Verrekening en retentierechten
 1. Verrekening met onze vorderingen is alleen toegestaan als de tegenvorderingen van de klant zelf al rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.
 2. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde rechtsverhouding.
 3. Als de koper een ondernemer is, zijn het recht op verrekening en het recht van retentie uitgesloten.
 • 8 Aansprakelijkheid voor gebreken
 1. De consument moet ons schriftelijk op de hoogte stellen van duidelijke gebreken binnen 4 weken nadat het gebrek zich heeft voorgedaan. Als de kennisgeving niet binnen de bovengenoemde periode wordt gedaan, vervallen de garantierechten. Dit geldt niet als we het defect op frauduleuze wijze hebben verborgen of als er een garantie is gegeven voor de kwaliteit van het artikel. Indien de klant een ondernemer is, moeten zichtbare gebreken onmiddellijk aan AceFlex GmbH worden gemeld.
 2. Alle defecten moeten schriftelijk worden gemeld aan AceFlex GmbH.
 3. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de type- of serienummers van de modules en ook de typeplaatjes van de andere onderdelen niet gewijzigd, gewist, verwijderd of anderszins onleesbaar gemaakt zijn. Anders behoudt AceFlex GmbH zich het recht voor om vervangende diensten te weigeren.
 4. Indien de klant of derden in opdracht van de klant ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden of wijzigingen aan de door ons geleverde goederen uitvoeren, bestaan voor deze ingrepen en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraken op gebreken.
 5. De verjaringstermijn voor claims voor defecten met betrekking tot defecten in het geleverde systeem is 2 jaar, met betrekking tot defecten in de installatieservice 1 jaar. De periode begint met de overdracht van het risico.
 6. AceFlex GmbH is aansprakelijk met betrekking tot het geleverde systeem en accessoires, anders in het geval van een defect in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de klant een ondernemer is, behouden wij ons het recht voor om het type nakoming achteraf te kiezen in het geval van een defect.
 7. Voor eventuele defecten in het assemblagewerk bieden we naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging. Indien wij de nakoming ernstig en definitief weigeren of indien wij weigeren het gebrek en de nakoming achteraf te verhelpen wegens onevenredig hoge kosten of indien dit objectief gezien mislukt is, kan de klant naar eigen keuze een vermindering van de vergoeding (reductie), terugtrekking met betrekking tot de installatiediensten en, indien van toepassing, een schadevergoeding eisen in het kader van de aansprakelijkheidsbeperkingen vermeld onder § 9.
 8. Als de klant op grond van dit contract garantieclaims tegen ons indient vanwege gebreken waarvoor de fabrikant de klant ook garantie heeft gegeven, draagt de klant deze claims tegen de fabrikant in dit verband over aan ons.
 • 9 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding
 1. Onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuim en voor strafbare feiten is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schade aan leven, lichaam en gezondheid van de klant, claims wegens schending van kardinale verplichtingen en schadevergoeding voor vertraging (§ 286 BGB). In dit opzicht zijn wij aansprakelijk voor elke mate van schuld.
 2. De bovengenoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten.
 3. Voor zover onze aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, arbeiders, bedienden, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.
 4. We verstrekken geen onderzoeken of berekeningen met betrekking tot de statica of draagkracht van de bouwgrond of het gebouw waarop we onze leveringen en diensten baseren.
 • 10 Informatie van de fabrikant/productgarantie

AceFlex GmbH is zelf geen fabrikant van zonnepanelen, omvormers of andere individuele componenten. Voor zover in het koopcontract wordt verwezen naar informatie van de fabrikant (in het bijzonder productgarantie, prestatiegarantie), wordt verduidelijkt dat dit geen onafhankelijke kwaliteitsovereenkomst van AceFlex GmbH vormt. In deze context geven wij geen onafhankelijke garantieverklaring af. Alle informatie verstrekt door de fabrikant is een onafhankelijke product- en garantieverklaring van de fabrikant.

 • 11 Eigendomsvoorbehoud
 1. We behouden ons het eigendom van het geleverde systeem en de accessoires voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
 2. De klant is verplicht het gekochte artikel met zorg te behandelen totdat de aankoopprijs volledig is betaald. Hij is in het bijzonder verplicht om ze op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand, waterschade en transportschade tegen vervangingswaarde. Afwijkende afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.
 3. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele executiemaatregelen van derden tegen de voorbehouden goederen en daarbij de voor een interventie noodzakelijke documenten te overhandigen; dit geldt ook voor waardeverminderingen van andere aard. Onafhankelijk hiervan moet de klant derden vooraf informeren over de bestaande rechten op de goederen. Indien de klant ondernemer is, draagt hij onze interventiekosten indien de derde niet in staat is deze te vergoeden.
 4. Indien de klant een ondernemer is, draagt hij hierbij aan ons tot zekerheid alle vorderingen over tegen zijn klanten die voortvloeien uit de bovengenoemde transacties in geval van doorverkoop/verhuur van het systeem totdat al onze vorderingen zijn voldaan. Als het systeem wordt verwerkt, omgebouwd of gecombineerd met een ander item, worden wij direct eigenaar van het geproduceerde item. Deze worden beschouwd als gereserveerde goederen.
 5. Als zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust als wezenlijke bestanddelen in het eigendom/gebouw van de klant worden ingebouwd, draagt de klant hierbij de vorderingen uit de eventuele verkoop van het eigendom of de eigendomsrechten ter hoogte van de factuurwaarde van de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust met alle nevenrechten aan ons over.
 • 12 Verjaring van eigen vorderingen

Onze betalingsvorderingen zijn verjaard in overeenstemming met § 195 BGB. Paragraaf 199 BGB is van toepassing met betrekking tot het begin van de verjaringstermijn.

 • 13 Vorm van verklaringen

Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die de klant aan ons of een derde partij moet doen, moeten schriftelijk worden gedaan.

 • 14 Gegevensbescherming

Tenzij de koper uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens – in het bijzonder door het bestellen van een nieuwsbrief – worden deze gegevens alleen behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens Telediensten (TDDSG). In de loop van onze berekeningen en ontwerpprogramma’s worden klantgerelateerde gegevens doorgegeven aan contractuele partners en opgeslagen voor planning en verdere verwerking.

 • 15 Rechtskeuze – bevoegde rechtbank – scheidbaarheidclausule
 1. Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 2. De exclusieve bevoegde rechtbank voor contracten met handelaars, rechtspersonen en speciale publiekrechtelijke fondsen is de rechtbank die verantwoordelijk is voor onze maatschappelijke zetel.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, blijft de rest van het contract onaangetast. De effectieve bepaling wordt vervangen door een bepaling die de economisch bedoelde bepaling zo dicht mogelijk benadert.
AceFlex GmbH hat 4,78 von 5 Sternen 1466 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage